Calderes de vapor

BV

Cogeneració i recuperació de gasos

La BV de ATTSU és una caldera de vapor dissenyada per recuperar el calor dels gasos d' escapament de motors, turbines, forns, etc.

Produccions de vapor des de 100 kg/h a 25.000 kg/h i potència tèrmica des de 60 kW a 16.500 kW.

Les seves característiques principals resumides són:

Les calderes BV són calderes en què amb els gasos procedents de motors, turbines de cogeneració o incineradores industrials es produeix vapor.

Calderes pirotubulars amb diversos passos, dissenyades a mida oferint rendiments molt alts amb un subministrament estable de vapor.

Màxim aprofitament de la calor dels gasos mitjançant una optimització de velocitats de fums, afavorint un intercanvi òptim i un màxim rendiment.

Els gasos entren a través de la caixa de recepció de fums i es distribueixen uniformement en els Hazes tubulars, circulant per l'interior en sentit longitudinal fins a la caixa de fums posterior, on posteriorment es dirigeixen al economitzador per al posterior escalfament de l'aigua d'alimentació .

Per tal de facilitar l'accés al circuit d'aigua / vapor, les BV disposen d'una boca d'home situada a la generatriu superior i dues boques addicionals situades en els laterals contigus

Pintch Point inferiors a 13ºC i Aproach de 5ºC mitjançant economitzador integrat, amb el nostre disseny, ATTSU garanteix el màxim rendiment i estalvi en la seva instal·lació de recuperació.

L'aïllament tèrmic el conforma una capa gruixuda de material de baixa conductivitat i alta densitat, recobert per un envolvent metàl·lic d'acer inoxidable. 

Opcionalment pot equipar-se amb PLC amb diferents protocols de comunicació Modbus, Profubus, etc., facilitant l'integració de la caldera en qualsevol procés industrial.

Certificades segons la directiva europea 2014/68 /UE, opcionalment poden fabricar-se sota normativa ASME, BS, DNV, DOSH, EAC, JIS i altres

 

 

Contacte
Newsletter