Missió / Visió / Valors


Missió

Satisfer les necessitats del Client en la generació, transport i aplicació de la calor en els processos productius industrials.

Visió

ATTSU consolidarà i potenciarà el seu prestigi nacional i internacional mitjançant una excel·lent gestió i vocació per la qualitat, la innovació i el servei cap als seus clients.

Per consolidar aquesta visió utilitzarem:

    
Orientació al client buscant constantment la seva satisfacció.
    
Programes de formació contínua del personal per augmentar la seva professionalitat i motivació.
    
Foment de la innovació en processos i productes.
    
Rigor i eficàcia en els procediments de treball per assegurar la qualitat.

Valors

El grup ATTSU, entén que la seva forma de fer negocis i de dirigir les seves empreses, deu encaminar-se a la integració voluntària de les preocupacions socials i mediambientals, incloent les relacions amb els seus interlocutors, tot això en el marc de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC ).

Una empresa és socialment responsable, quan compleix plenament les seves obligacions jurídiques i es proposa avançar, invertint en capital humà, en l'entorn i en les relacions amb els seus interlocutors, (treballadors, socis comercials, proveïdors, consumidors, autoritats públiques i ONG defensores dels interessos de les comunitats locals i el medi ambient).

Com a resum direm que l'ètica, el bon govern i les bones pràctiques són la base de la RSC, per això ATTSU, no està escatimant esforç ni mitjans per aconseguir-ho.

 
Contacte
Newsletter