En què consisteix la cogeneració i recuperació de gasos del model de caldera de vapor BV?

La caldera de vapor BV funciona a partir dels gasos que procedeixen de motors, turbines de cogeneració o incineradors industrials. El calor generat per aquests gasos s'aprofita de forma màxima i en conseqüència, s'optimitzen les velocitats dels fums, la qual cosa afavoreix un intercanvi òptim i un rendiment de la caldera màxim.


Contacte
Newsletter