Quina funció té l’acumulador de vapor AV de ATTSU?

L'acumulador de vapor és una part molt important del circuit de vapor en una activitat industrial. La seva funció és la de tenir vapor disponible addicionalment i immediata (vapor flash) per a fer-ho servir en els denominats “pics de càrrega” de la caldera industrial, és a dir, cobrir necessitats extres de vapor per a moments puntuals de demanda durant el procés industrial.

Gràcies a la seva presència s'estalvien arrencades dels generadors de vapor i es millora el consum energètic del circuit de vapor.

En concret l'acumulador de vapor AV que ATTSU fabrica i distribueix està equipat amb la instrumentació, quadre elèctric, nivells visuals de comprovació i uns altres per a començar a funcionar una vegada ja instal·lat.


Contacte
Newsletter