Altres equips de vapor

DG

Desgasificador

El model DG és un desgasificador tèrmic per tractar l'aigua d'alimentació de calderes

Els desgasificadors tèrmics estan formats per 2 elements principals:

- Capçalera o dom on es realitza la desgasificació 
- Dipòsit acumulador d'aigua on s'emmagatzema l'aigua ja tractada d'alimentació a la caldera.
 

Les característiques principals del desgasificador tèrmic són:

• Fabricat en acer inoxidable AISI-316L o en acer al carbó.

• Bypass instal·lat en l'alimentació d'aigua per poder alimentar la caldera durant les tasques de manteniment.

• Adaptable en qüestió a les mesures, la longitud i el volum.

• Desgasificadors certificats segons la Directiva 2014/68/UE.

• Garantia ATTSU.

Contacte
Newsletter