Notícies

Li oferim un resum de les notícies
més rellevants relacionades amb el Grup ATTSU

ATTSU ha subministrat un sistema d'escalfament de gas natural

Sistema d'escalfament de gas natural per a una planta regasificadora ubicada a Bèlgica

Consisteix en un sistema de generació tèrmica on la transmissió de calor es realitza amb aigua glicolada al 40%.

Aquest sistema està format per dues calderes dissenyades segons ASME IV, una en operació i l'altra en standby en calent, amb una potència de 1 MW cada una. Ambdues disposen d'un economitzador per a millorar l'eficiència, aconseguint un rendiment global de 96,4 %.

A més, aquesta instal·lació disposa d'un sistema de bombeig per a dirigir el fluid calor portant cap al escalfador de Gas Natural per posteriorment injectar-lo a la xarxa.

També s'ha subministrat un dipòsit d'expansió, dissenyat segons ASME VII, capaç d'absorbir els canvis de volum resultants de l'escalfament del fluid calor portant.

Una de les calderes subministra calor al sistema d'escalfament de gas natural, mentre que l'altra està en standby a una temperatura llesta per entrar en funcionament de forma immediata davant de qualsevol incidència o augment de la demanda. Tot el procés es realitza mitjançant un sistema de recirculació que permet que la caldera que està operativa treballi i s'ajusti a la demanda, a més de permetre que la caldera en standby es trobi a potència mínima.

Tot aquest sistema està controlat per un PLC que permet el control a mode local o remot des del DCS.

El sistema de control té un nivell de seguretat SIL 2 conforme la norma EN-61511, en el qual s'han implementat elements de seguretat dissenyats i certificats conforme la norma EN-61508.

uploads/images/entradas//attsu-calderas-belgica-e5F.jpg
Contacte
Newsletter