Quina reacció química es produeix a l'interior de les calderes de vapor industrials?

La principal funció de les calderes de vapor industrials és transformar l'aigua a temperatura i pressió ambient en vapor d'aigua a una temperatura i una pressió majors, partint de l'energia del combustible utilitzat. El tipus de combustible utilitzat durant el procés de combustió i les condicions en què es realitzi aquesta determina que es produeixin una sèrie de reaccions químiques. Quan es crema un hidrocarbur en cremadors industrials, l'hidrogen d'aquest es combina amb l'oxigen de l'aire i produeix aigua; el carbó es combina amb l'oxigen de l'aire per a formar diòxid de carboni i, a més, s'allibera energia en forma de calor. Algunes molècules d'oxigen es combinen amb molècules de nitrogen i donen com a resultat òxids de nitrogen (NOx) de tipus òxid nítric (NO) i diòxid de nitrogen (NO2). Per a reduir el seu impacte al medi ambient, ATTSU dissenya i fabrica calderes de vapor pirotubulars amb emissions de baix NOx (els valors límit d'emissió del qual són menors a 100 mg/Nm3) i capaços de funcionar amb gas natural, GLP, gasoil, fueloli o biogàs.

Quant més temperatura té on es produeix la combustió, més probabilitat hi ha de generar-se NO i NO2. Per això les calderes ATTSU estan dissenyades per a baixar la temperatura a la llar de combustió per a generar una reacció química tèrmicament més eficient i menys contaminant.

Contacte
Newsletter