Quins elements formen part de la instal·lació d'una caldera de cogeneració?

La caldera de cogeneració s'inclou en un projecte industrial quan, en estudiar les necessitats de calor d'un procés, es veu compatible i convenient l'aprofitament de la calor residual en el mateix lloc on es genera.

En el dimensionament d'un sistema de calderes que inclou la cogeneració, hi ha una sèrie d'elements que en faciliten l'eficàcia energètica i el manteniment:

-L'economitzador per a precalentar l'aigua d'entrada

-La plataforma i escala d'accés a les instal·lacions

-La purga de llots i sals

-El segon equip d'alimentació d'aigua

-Les vàlvules per a desviar gasos

Attsu fabrica i instal·la calderes de vapor BV que aprofiten els gasos de fuita procedents d'incineradores, turbines o motors.


Contacte
Newsletter