Serveis

Revisions periòdiques obligatòries de recipients a pressió

Revisions periòdiques obligatòries de recipients a pressió

Inspeccions periòdiques obligatòries segons el Real Decreto 2060/2008 de 12 de desembre, capítol III, Article 6 “Tots els equips a pressió de les categories I a IV als què fa referència l’article 9 i annex del Real Decreto 769/1999, de 7 de maig, o assimilats a les esmentades categories segons l’article 3.2 es sotmetran periòdicament a les inspeccions i probes que garanteixin el manteniment de les condicions tècniques i de seguretat, necessàries pel seu funcionament”

 • Revisió de documentació de manteniment, operació i qualitat de l'aigua
 • Neteja i inspecció visual del circuit de fums i parts a pressió, obertura de portes, tapes i boques de l'home i d'inspecció
 • Neteja a pressió de les parts accessibles del cos a pressió
 • Revisió d'accessoris
 • Canvi de les juntes deteriorades
 • Tancament de portes i caixes de fums
 • Posada en marxa i probes de funcionament d'elements d'operació i seguretat
 • Estanqueïtat del circuit de gasos de combustió
 • Inspecció visual dels tubs i equips que utilitzen el fluid de la caldera
 • Inspecció dels elements constructius de la caldera (soldadures, càlcul d’espessors, obra refractària, tirants, cartel·les de reforç, tubs, plaques tubulars, circuit elèctric)
 • Probes de funcionament (regulació i precinte de les vàlvules de seguretat, comprovació dels automatismes de regulació, automatismes de seguretat)
 • Proba hidrostàtica
 • Assajos no destructius (mitjançant líquids penetrants o partícules magnètiques)
 • Realització i entrega del certificat de inspecció periòdica

Contacte
Newsletter